İTOB Duyuru

Sayın Katılımcılarımız,

02.02.2019 tarihli OSB uygulama yönetmeliğinin 65. Maddesi kapsamında OSB’lerin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma hakkı sadece OSB’nin yetki ve sorumluluğundadır.

Doğalgaz ve Elektrik dağıtım hizmetinin hangi koşullarda yapılabileceğine ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından Sanayi Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak belirlenir. OSB’de yer alan kuruluşlar, alt yapı ihtiyaçlarını OSB’nin tesislerinden karşılamak zorundadır. (5.Madde)

EPDK’nın son kaynak Tedarik Tarifesinin düzenlenmesi hakkında Tebliğ 20.01.2018 tarihli 30307 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, tebliğ kapsamında ilk defa 2018 yılında elektrik tüketimi 50 milyon kWh ve üzeri olan tüketiciler yüksek tüketimli olarak kapsama alınmıştır. 8135 sayılı kurul kararı ile 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüksek tüketimli tüketici limiti mesken abone grubu dışındakiler için yıllık 10 milyon kWh olarak yeniden belirlenmiştir.

İTOB OSB’nin elektrik tüketimi yıllık 60 milyon kWh üzerinde olduğundan yüksek tüketimli tüketici grubundadır. EPDK’ın yukarda belirtilen tebliği doğrultusunda son kaynak tedarik tarifesi kapsamında hizmet alması zorunlu tutulduğundan, 01.01.2019 tarihi itibariyle enerji tedarik firması Kepsaş A.Ş.’ den elektrik temini yapılmaya başlanmıştır. Enerji piyasasına yönelik tüm değişiklikler ve Kepsaş A.Ş. ile yapılan anlaşma İTOB web sayfasında ilgili tarihte yayınlanmış olup, katılımcılara gerekli bildirimler yapılmıştır.

EPDK’nın belirlediği Son Kaynak Tedarik tarifesi kapsamında, nihai birim fiyat aşağıdaki esaslar doğrultusunda belirlenmektedir:
Elektrik birim fiyatı: (YEKDEM + PTF) x 1 + % KBK olarak belirlenmiştir.

YEKDEM: Yenilenebilir enerji destek mekanizması olup, devlet tarafından belirlenmektedir.

PTF: Piyasa Takas Fiyatı olup, EPİAŞ tarafından serbest piyasa fiyatı olarak borsada işlem görmektedir.
KBK ise, Tedarikçi firmanın sağladığı hizmet karşılığında almış olduğu hizmet komisyonudur. (finansman maliyeti)
Son kaynak tarifesi kapsamında YEKDEM maliyetlerindeki artış, devletin yıllık belirlediği tahmini YEKDEM’in üzerinde gerçekleştiğinde ise, birim fiyat artışı olarak faturalara yukarıda belirtilen formüldeki çarpan ile yansıtılmaktadır.

Son dönemde İTOB katılımcı platformunda yer alan ve paylaşılan yanlış bilgiler nedeniyle tartışma konusu olan elektrik birim fiyatlarındaki artışların nedenlerini açıklamak ve elektrik piyasasında yapılan yeni düzenlemeler hakkında katılımcılarımıza bilgi vermek amacıyla, Yönetim Kurulumuzun isteği doğrultusunda, 16.07.2019 tarihinde Kepsaş A.Ş. bir sunum yapmıştır. Sunumda süreç tüm detayları ile anlatılmış, sizden gelen sorular cevaplanmıştır.

Uygulamanın devreye girdiği 01.01.2019 tarihinden bu güne geçen 6 aylık süreçte gerçekleşen ve İTOB nezdinde uygulanan elektrik birim fiyat ortalaması 0.3677 TL/kWh’dır. Enerji piyasasında birim fiyatlar, döviz kuru ve YEKDEM’e bağlı olduğundan, aylık olarak değişkenlik göstermektedir ve bundan sonra da gösterebilecektir. Devlet tarafından belirlenen YEKDEM çarpanının faturalara aylık ne tutarda yansıtılacağı tarafımızca önceden bilinmemektedir. Dolayısıyla profil maliyetimiz ve mevcut piyasa koşulları dikkate alınarak sizlere tahmini bir fiyat verilebilecektir.
Nihai elektrik fiyatı ise, EPDK’nın her ayın 15’inde yayınladığı uzlaşma sonrası belirlenecek ve kesinleşecektir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.
İTOB Yönetim Kurulu