Kobi’lere Yönelik Sanayi-Akademi İşbirliği

Sayın katılımcı,

Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen sanayide ihtiyaç duyulan doktoralı araştırmacı istihdamını sağlamak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) de rekabet öncesi inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası düzeyde araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin oluşturulması amacıyla yayınladıkları arastırma programlarına dair bilgiler web sayfamızda bilgilerinize sunulmaktadır.

İTOB Duyuru

Sayın Katılımcılarımız,

02.02.2019 tarihli OSB uygulama yönetmeliğinin 65. Maddesi kapsamında OSB’lerin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma hakkı sadece OSB’nin yetki ve sorumluluğundadır.

Doğalgaz ve Elektrik dağıtım hizmetinin hangi koşullarda yapılabileceğine ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından Sanayi Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak belirlenir. OSB’de yer alan kuruluşlar, alt yapı ihtiyaçlarını OSB’nin tesislerinden karşılamak zorundadır. (5.Madde)

EPDK’nın son kaynak Tedarik Tarifesinin düzenlenmesi hakkında Tebliğ 20.01.2018 tarihli 30307 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, tebliğ kapsamında ilk defa 2018 yılında elektrik tüketimi 50 milyon kWh ve üzeri olan tüketiciler yüksek tüketimli olarak kapsama alınmıştır. 8135 sayılı kurul kararı ile 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüksek tüketimli tüketici limiti mesken abone grubu dışındakiler için yıllık 10 milyon kWh olarak yeniden belirlenmiştir.

İTOB OSB’nin elektrik tüketimi yıllık 60 milyon kWh üzerinde olduğundan yüksek tüketimli tüketici grubundadır. EPDK’ın yukarda belirtilen tebliği doğrultusunda son kaynak tedarik tarifesi kapsamında hizmet alması zorunlu tutulduğundan, 01.01.2019 tarihi itibariyle enerji tedarik firması Kepsaş A.Ş.’ den elektrik temini yapılmaya başlanmıştır. Enerji piyasasına yönelik tüm değişiklikler ve Kepsaş A.Ş. ile yapılan anlaşma İTOB web sayfasında ilgili tarihte yayınlanmış olup, katılımcılara gerekli bildirimler yapılmıştır.

EPDK’nın belirlediği Son Kaynak Tedarik tarifesi kapsamında, nihai birim fiyat aşağıdaki esaslar doğrultusunda belirlenmektedir:
Elektrik birim fiyatı: (YEKDEM + PTF) x 1 + % KBK olarak belirlenmiştir.

YEKDEM: Yenilenebilir enerji destek mekanizması olup, devlet tarafından belirlenmektedir.

PTF: Piyasa Takas Fiyatı olup, EPİAŞ tarafından serbest piyasa fiyatı olarak borsada işlem görmektedir.
KBK ise, Tedarikçi firmanın sağladığı hizmet karşılığında almış olduğu hizmet komisyonudur. (finansman maliyeti)
Son kaynak tarifesi kapsamında YEKDEM maliyetlerindeki artış, devletin yıllık belirlediği tahmini YEKDEM’in üzerinde gerçekleştiğinde ise, birim fiyat artışı olarak faturalara yukarıda belirtilen formüldeki çarpan ile yansıtılmaktadır.

Son dönemde İTOB katılımcı platformunda yer alan ve paylaşılan yanlış bilgiler nedeniyle tartışma konusu olan elektrik birim fiyatlarındaki artışların nedenlerini açıklamak ve elektrik piyasasında yapılan yeni düzenlemeler hakkında katılımcılarımıza bilgi vermek amacıyla, Yönetim Kurulumuzun isteği doğrultusunda, 16.07.2019 tarihinde Kepsaş A.Ş. bir sunum yapmıştır. Sunumda süreç tüm detayları ile anlatılmış, sizden gelen sorular cevaplanmıştır.

Uygulamanın devreye girdiği 01.01.2019 tarihinden bu güne geçen 6 aylık süreçte gerçekleşen ve İTOB nezdinde uygulanan elektrik birim fiyat ortalaması 0.3677 TL/kWh’dır. Enerji piyasasında birim fiyatlar, döviz kuru ve YEKDEM’e bağlı olduğundan, aylık olarak değişkenlik göstermektedir ve bundan sonra da gösterebilecektir. Devlet tarafından belirlenen YEKDEM çarpanının faturalara aylık ne tutarda yansıtılacağı tarafımızca önceden bilinmemektedir. Dolayısıyla profil maliyetimiz ve mevcut piyasa koşulları dikkate alınarak sizlere tahmini bir fiyat verilebilecektir.
Nihai elektrik fiyatı ise, EPDK’nın her ayın 15’inde yayınladığı uzlaşma sonrası belirlenecek ve kesinleşecektir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.
İTOB Yönetim Kurulu

TMFB YÖNERGESİ

11/06/2019 Tarihli Ve 44011 Sayılı Bakanlık Makam Oluru ile “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge” yürürlüğe girmiştir. 3/8/2017 tarihli ve 63089 sayılı Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda bilgileri yer alan TMGD Danışmanlarımızla irtibat kurabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Murat KAYMAZ- 0533 418 49 99

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Özge Mutaf Erbulundu- 0555 993 9102

Önemli Duyuru

Sayın Katılımcılarımız,

 

İTOB OSB Bölge Müdürlüğü olarak 04.11.2015 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesin’den almış olduğumuz evsel atık döküm izni ile bölgemizdeki çöp konteynerlerinden evsel atıklar alınmaya başlanmış ve halihazırda Kısık Katı Atıklar Transfer İstasyonu’na dökülmektedir. Çöp konteynerlerine “20 03 01 atık kodlu evsel nitelikli katı atıklar (çöp)” atılmalıdır. Belediye döküm tesisine kabul edilmeyen atıkların (“tehlikeli atıklar”, “bahçe atıkları”, “moloz ve hafriyat atıkları” ve “endüstriyel (üretim) nitelikli tehlikesiz katı atıklar”) çöp konteynerlerine atılması yasaktır.

Bilindiği üzere evsel atıklar toplanırken tespit edilen endüstriyel üretim nitelikli tehlikesiz atıklar alınmamaktadır. Endüstriyel (üretim) nitelikli tehlikesiz atıklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Transfer İstasyonları’ nda hem çevre kirliliğine hem de Harmandalı Düzenli Depolama Tesisine transferi sağlayan römorkların mekanik ekipmanlarında zarara neden olmaktadır. Bu tür atıkların tarafımızca transfer istasyonlarına götürülmesinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uyarı yazısı ile, evsel nitelikli atıklar dışında atık kabulü yapılmayacağı aksi halde döküm iznimizin iptal edileceği ve atık kabulü yapılmayacağı bildirilmiştir (EK1).

Endüstriyel (üretim) nitelikli tehlikesiz katı atıkların çöp konteynerlerine veya yanına atılmaması konusunda azami dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu tür atıkların bölgenin herhangi başka bir yerine dökülmesi veya gömülmesi yasaktır. Gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

Deren GÜZELIRMAK

Bölge Müdürü

 

Ekler:
EK 1: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAYİ ATIKLARI UYARI YAZISI
EK 2: ATIK TANIMLARI ve ATIK YÖNETİMİ MEVZUATI BİLGİLENDİRMESİ
EK 3: ATIĞI ALINMAYACAK KONTEYNER ÖRNEKLERİ

ÖNEMLİ DUYURU

İTOB Elektrik Temini 01.01.2019 İtibariyle Kepsaş A.Ş Üzerinden Yapılacaktır

Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Uygulanmasına İlişkin 2 Nolu Açıklama
 
Bilindiği üzere Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ) 20/01/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında ilk defa 2018 yılında yıllık elektrik tüketimi 50 milyon kWh ve üzeri olan tüketiciler yüksek tüketimli olarak kapsama girecek şekilde limit belirlenmiştir.
 
8135 sayılı Kurul Kararı ile 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüksek tüketimli tüketici limiti Mesken abone grubu dışındakiler için yıllık 10 milyon kWh olarak yeniden belirlenmiştir. Mesken abone grubunda elektrik tüketen tüm tüketiciler düşük tüketimli kabul edilip, bu abone grubu için 2019 yılında limit belirlenmemiştir. Bu meyanda Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in uygulanmasına ve söz konusu Kurul Kararına ilişkin internet sitemizde açıklayıcı mahiyette ilave açıklamalar yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. Tebliğ’in uygulanmasına yönelik bazı konulara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
 
Tüketicilere son kaynak tedarik tarifesinin uygulanmaya başlanacağı anın tespitinde görevli tedarik şirketlerinin ya da dağıtım şirketlerinin tüketicilere bilgilendirme yaptığı tarih esas alınmayacaktır. Nitekim Tebliğ’in 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesindeki “Yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen son kaynak tedarik tarifesi ilk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketiciler için, bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, bu tüketici grubunu belirleyen tüketim miktarına erişildiği tarihi içeren takvim ayını takip eden üçüncü takvim ayının ilk gününden itibaren uygulanmaya başlar.” ifadesinden de görüleceği üzere tüketicilerin belli bir tüketim miktarına erişmesi esas alınmaktadır. Ancak bu durum elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerine tüketicilerin mağduriyetine yol açacak şekilde bir bildirim esnekliği tanımamaktadır. Dolayısı ile 2018 yılının Ekim ayının sonuna kadar 2018 yılında 10 milyon kWh tüketime erişenler için Kasım ayında bildirimin yapılmış olması son kaynak tedarik tarifesinin 2019 yılının Şubat ayının ilk gününde uygulanmasını gerektirmeyecektir. Diğer bir ifade ile bu tüketiciler açısından da 1/1/2019 tarihinden itibaren yeni tarife uygulanacaktır. 2018 yılı içerisinde 50 milyon kWh tüketimi olmayan fakat 31/10/2018 tarihine kadar 10 milyon kWh tüketime erişen tüketicilerin 1/1/2019 tarihi itibari ile tüketimleri, ikili anlaşma yapmamaları durumunda yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen son kaynak tedarik tarifesinden faturalandırılacaktır. Söz konusu tüketicilerden 2018 yılının Kasım ayında 10 milyon kWh limitini geçenler için ise Kasım ayını takip eden üçüncü ay olan Şubat ayının ilk gününden (1/2/2019) itibaren Tebliğin 6 ncı maddesi uyarınca faturalandırma yapılacaktır. 18/10/2018 tarihli ve 8135 sayılı Kurul Kararı ile 2019 yılı için bir limit açıklanmış ve bu karar 20/10/2018 tarihli ve 30571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Tüketim miktarının ilan edilmesi nedeniyle bildirimlerin 2019 yılının Ocak ayında değil en kısa sürede (tüketicinin yüksek tüketim miktarına eriştiğinin anlaşıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde) yapılması gerekmektedir.
 
Tebliğ’in 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “(3) Yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen son kaynak tedarik tarifesi ilk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketiciler için, bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, bu tüketici grubunu belirleyen tüketim miktarına erişildiği tarihi içeren takvim ayını takip eden üçüncü takvim ayının ilk gününden itibaren uygulanmaya başlar. İlk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketicilerden iletim gerilim seviyesinden bağlı olanlara TEİAŞ’tan gerekli görülen bilgileri de alarak görevli tedarik şirketleri, dağıtım gerilim seviyesinden bağlı olanlara dağıtım şirketleri tarafından tüketicinin yüksek tüketim miktarına eriştiğinin anlaşıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmesi suretiyle bilgilendirme yapılır. Daha önce bu kapsama dâhil olup tekrar yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketiciler için söz konusu fiyat hemen uygulanır ve 15 gün içinde bilgilendirme yapılır.” denilmektedir. İlgili hükümde görevli tedarik şirketlerinin gerekli olması halinde TEİAŞ’tan bilgi alarak bilgilendirme faaliyetini yürütmesi gerektiği düzenlenmektedir. Görevli tedarik şirketlerinin, portföyünde yer alan bazı tüketicilerin yüksek tüketimli olduğu hususunda sahip olduğu bilgi nedeniyle ilgililere doğrudan bildirim yapmasına ve yüksek tüketimli tüketiciler hakkında geçerli olan son kaynak tedarik tarifesini uygulamasına engel bir durum bulunmamaktadır.
 
Yüksek tüketimli tüketiciler için Tebliğ’in 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan formüle göre hesaplanan birim bedelin, ilgili dönemde tüketicinin tabi olduğu abone grubu için ulusal tarife gereğince uygulanmakta olan tek zamanlı enerji birim bedelinin altında olması durumunda ulusal tarife tablosunda yer alan birim bedel üzerinden faturalandırma yapılmalıdır.
 
 
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin sayacın doğru tüketim kaydetmemesi halini ve kaçak elektrik enerjisi tüketimini düzenleyen hükümleri kapsamında hesap edilecek tüketim miktarlarının da bir gerçek veya tüzel kişinin bir takvim yılında bir kullanım yeri için gerçekleşen tüketim miktarının hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Ancak bu durumda geçmiş faturalara ilişkin kaçak tüketim veya ek tüketim nedeniyle son kaynak tedarik tarifesi kapsamında bir düzeltme yapılmayacaktır.
 
Yüksek tüketimli tüketici limitini geçtiği bildirilen bir tüketicinin ilgili tesisatında, 3 ay içinde bir abone değişikliği gerçekleşirse görevli tedarik şirketi bu değişikliği ve yüksek tüketimli tüketicinin bu kapsamda artık ilgili tesisatta olmadığını dağıtım şirketine bildirecektir.
 
Tebliğ’in 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği ilk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olanlara kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmesi suretiyle bilgilendirme yapılması gerekmekte olup dağıtım şirketlerinin bu tüketiciler ile iletişime geçmesi ve güncel iletişim bilgilerinin, ilgili mevzuat gereğince yapılması gereken bildirimlerin tüketicilere sunulmasını sağlamak adına önemli olduğunun belirtilmesi önerilmektedir.
 
Sayaç arızası, çarpan hatası, vb. gibi geçmiş ölçümlerin hatalı yapıldığı durumlarda limiti geçtiği halde geçtiği bildirilmeyen veya geçmediği halde geçtiği bildirilen tüketicilerle ilgili hatanın düzeltilmesi konusunda bir düzenleme yapılmayacaktır. Bu durumda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince işlem yapılacak olup bu yönetmelik hükümlerince belirlenen süreler dikkate alınarak düzeltme yapılacaktır.
 
Yüksek tüketimli tüketici iken sonradan yüksek tüketimli tüketici limiti altında kalınması halinde dağıtım şirketleri tarafından ilgili tüketiciye ya da görevli tedarik şirketine bir bildirim yapılmayacaktır.
 
Tebliğin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında düzenlenen “daha önce bu kapsama dâhil olan tüketicilerden” kasıt Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren herhangi bir dönemde yüksek tüketimli tüketici statüsünü kazanmış tüketicilerdir. Aynı fıkrada yer alan “hemen” ifadesi ise “tüketicinin daha sonradan, yeniden Kurulca belirlenen yüksek tüketim miktarına eriştiğinin anlaşıldığı fatura döneminden bir sonraki fatura döneminin ilk günü” olarak anlaşılmaktadır.
 
Bir tüketicinin yüksek tüketimli tüketici limitini görevli tedarik şirketi dışındaki diğer bir tedarikçiden enerji temin ederken geçmesi durumunda bu tüketiciye limiti geçtiği dönemde bildirim yapılmalı ve Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan süre sonunda görevli tedarik şirketine dönme ihtimalinde yüksek tarifeden faturalandırılacağı bildirilmelidir.
 
2019 yılı için belirlenen yüksek tüketim miktarını 2018 yılı içinde aşan tüketiciler için gerekli bildirim tüketicinin 2018 yılı içinde bu limiti aştığının anlaşıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Bunun anlaşılması için 2019 yılı için geçerli olacak tüketim miktarını belirleyen 18/10/2018 tarihli ve 8135 sayılı Kurul Kararı 20/10/2018 tarihli ve 30571 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 2019 yılı itibari ile yüksek tüketimli tüketici grubunu belirleyen miktara erişilmiş işe bildirim 2019 yılı içinde tüketicinin bu limiti aştığının anlaşıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır.
 
Son kaynak tedarik tarifesi kapsamında olan bir abone, vergi numarası aynı kalmak koşulu ile unvan değiştirirse, bu tarife kapsamında kalmaya devam edecektir.
 
Yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen son kaynak tedarik tarifesi ilk kez yüksek tüketimli tüketici grubuna dâhil olan tüketiciler için, bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda, bu tüketici grubunu belirleyen tüketim miktarına erişildiği tarihi içeren takvim ayını takip eden üçüncü takvim ayının ilk gününden itibaren uygulanmaya başlanmaktadır. Bu kapsamda tüketim hesabında bir takvim yılı esas alınmaktadır. Örneğin 15 Aralık 2018 – 15 Ocak 2019 dönemine ait tüketim içeren bir fatura var ise ve bu faturaya esas ölçüm dikkate alınarak limit hesabı yapılacaksa bu durumda 2019 yılında yüksek tüketimli tüketici grubunu belirleyen limite erişilip erişilmediği hesap edilirken 2019 yılının ocak ayının ilk gününden itibaren söz konusu olan tüketimler (1 Ocak-15 Ocak) hesaba katılacaktır. Aynı şekilde, 2018 yılında yüksek tüketimli tüketici grubunu belirleyen limite erişilip erişilmediği hesap edilirken 2018 yılının aralık ayının son gününe kadar olan tüketimler (15 Aralık-31 Aralık) hesaba katılacaktır
 
Tebliğin 6 ncı maddesi kapsamında belirlenen KBK, 1/1/2019 tarihinden itibaren 1,0938 olarak uygulanacaktır. Yüksek tüketimli tüketicilerin 2018 ve 2019 yılı içerisinde yer alan tüketimlerini kapsayan fatura dönemi için ilgili yıllarda geçerli olan KBK dikkate alınacak ve ilgili yıllara ait tüketimler için ilgili yılın KBK’ları arasında kıst hesabı yapılacaktır.
 
Güvence bedeline ilişkin hususlar Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında uygulanacaktır.
 
Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Uygulanmasına İlişkin 1 Nolu Açıklama’ da yer aldığı üzere eski otoprodüktör lisansı sahibi santraller tarafından üretilen enerji miktarı, son kaynak limiti kapsamında tüketim hesabına dahil edilmemektedir. Aynı şekilde söz konusu tesislerin Tüketim miktarının hesaplanmasında tüketicinin sözleşmesi kapsamında tükettiği enerji miktarı dikkate alınacağından; bu sözleşmeye konu olmayan ve üretim lisansı verilmiş eski otoprodüktör lisansı sahibi santral tarafından üretilen enerji miktarı, tüketim miktarı hesabına dâhil edilmeyecektir.Tüketim miktarının hesaplanmasında tüketicinin sözleşmesi kapsamında tükettiği enerji miktarı dikkate alınacağından; bu sözleşmeye konu olmayan ve üretim lisansı verilmiş eski otoprodüktör lisansı sahibi santral tarafından üretilen enerji miktarı, tüketim miktarı hesabına dâhil edilmeyecektir.K1 veya ST olmayan tüketimleri (EPİAŞ tan kendi adlarına yaptıkları çekiş) veya fazla üretimleri de tüketim hesabına dahil edilmeyecektir.Tüketim miktarının hesaplanmasında tüketicinin sözleşmesi kapsamında tükettiği enerji miktarı dikkate alınacağından; bu sözleşmeye konu olmayan ve üretim lisansı verilmiş eski otoprodüktör lisansı sahibi santral tarafından üretilen enerji miktarı, tüketim miktarı hesabına dâhil edilmeyecektir.
 
Yüksek tüketimli tüketici limitini geçen bir tüketiciye sorumlu şirket tarafından 15 gün içerisinde bildirim yapılmadığı takdirde yüksek tüketimli tüketiciler için geçerli olan tarife Tebliğ’de yer alan hükümler kapsamında uygulanacak olup bu şekilde tüketiciye Tebliğ kapsamında verilen sürenin engellenmesi durumunda sorumlu şirket hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlemler yapılacaktır.
 
Daha öncesinde birden çok kullanım yeri ve birden çok abonelik sözleşmesi için tek bir ikili anlaşma kapsamında enerji temin eden tüketicilerin yüksek tüketimli tüketici olma durumunun tespitinde her bir kullanım yeri ve bu kullanım yerine ilişkin abonelik sözleşmesi kapsamında olan tüketimler ayrı ayrı değerlendirilecektir.
 
Son kaynak tedarik tarifesinin uygulanmasına ilişkin olarak Kurumumuzun internet sitesinde yer alan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Uygulanmasına İlişkin 1 Nolu Açıklama geçerliliğini korumaktadır. Bu kısımda belirtilmeyen hususlarda söz konusu açıklamalar geçerlidir.

KOSGEB EĞİTİM DESTEĞİ

Sayın İlgili,

Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla üniversiteler bünyesinde bulunan Sürekli  Eğitim Merkezlerinde (SEM) “Proje Yönetimi”,  “Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” , “Bilgi Teknolojileri Yönetimi” ve “Dördüncü Sanayi Devrimi Farkındalık ve Uzmanlık” Eğitimi konularında eğitimler düzenlenmek üzere Bakanlığımız ve Araştırma Üniversiteleri arasında 11 Ocak 2018 tarihinde protokol imzalanmıştır.

Yaşam boyu eğitim kapsamında firmalarımızda mevcut çalışanların proje yönetimi, Ar-Ge, yenilik ve dijital dönüşüm konularında bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla bu eğitim programlarına katılımda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. SEM’lerde verilecek bu eğitim ücretlerine ilişkin KOBİ ölçeğinde olan firmalar, KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında KOBİ’lere verdiği eğitim desteğinden yararlanabilecektir. Bu desteğe ait bilgiler Ek-1’de yer almaktadır.

Araştırma üniversitelerinin Sürekli Eğitim Merkezlerinde, Bakanlığımız ile ilgili protokol çerçevesinde verilecek eğitimlere ilişkin duyurular Ek-2’de yer almaktadır.

Ek-1 KOSGEB Eğitim Desteği
Ek-2 SEM İnternet Adresleri

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.

OSB ÜST KURULUŞU
Adres : TOBB İkiz Kuleleri C Kule 16. Kat Mustafa Kemal Mah. No: 252 06530 Çankaya / Ankara
Telefon : +90 312 419 18 00
Faks : +90 312 419 27 00
Web : www.osbuk.org.tr